Skip to content

Onze IJsclub

Hoe het begon

Over Ons

Het oudste notulenboek van ijsclub Algemeen Belang vermeld op de eerste bladzijde:

Maandag 6 januari 1908 werden alhier, door een in zaterdag 4 januari gehouden vergadering benoemde commissie, een wedstrijd gehouden (hardprikken met hindernissen) voor het merendeel ten doel strekkende, aldus te komen tot het oprichten van een ijsbond, waartoe een oproeping werd gedaan om dien zelfde avond ter vergadering te komen in het lokaal van den heer W. Ton, wat ten gevolge had dat er 17 personen waren opgekomen. Bij rondvraag van den heer Nap gaven alle 17 zich als lid op, terwijl er tevens nog 6 als lid werden opgegeven. Na enige besprekingen over het nut van een ijsbond werd overgegaan tot stemming van het bestuur en werden bij meerderheid van stemmen achtereenvolgens gekozen: H.T. Zondervan, J. Schoehuis, M. Oud, J.G. Nap, J. Verhage, W. Ton, P. de Haan en W. de Haan Dz. De 6 aanwezig zijnde leden namen hun benoeming aan, terwijl J. Schoehuis en W. de Haan ten hunne huize gevraagd ook bereid waren de benoeming aan te nemen. Op het voorstel van den heer M. Oud om zijn zoon als lid toe te laten voor 25 cent per jaar, werd besloten dat kinderen van leden beneden de 18 jaar lid konden worden voor 25 cent per jaar tot bovengenoemde leeftijd. Op de vraag van de heer Altman of zijn dochter ook lid kan worden, werden daartegen bezwaren ingebracht, en niet volkomen besloten over het al of niet toelaten van vrouwelijke leden.

De notulen van die eerste vergadering vermelden verder dat de 6 aanwezige bestuursleden tenslotte nog verder vergaderen om onderling de functies te verdelen.

Rekening houdend met het verzoek van W. de Haan om verschoond te blijven van de benoeming van voorzitter of secretaris, en het verzoek van W. Ton om geen stem op hem uit te brengen als voorzitter, werden door stemming achtereenvolgens gekozen, als voorzitter J. Verhage, 2e voorzitter J. Schoehuis, secretaris W. Ton, 2e secretaris M. Oud, penningmeester H.T. Zondervan, 2e penningmeester J.G. Nap en als commissarissen W. de Haan Dz en P. de Haan.

Aldus de eerste notulen opgemaakt door de heer W. Ton.

Het Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

Jaap Bark Voorzitter

Gerrit Schulting Secretaris

Jacques van Ammers Penningmeester

Leo Koning Vice-voorzitter

Laus Groot Algemeen Bestuurslid

Eric-Jan Hoogland Algemeen Bestuurslid

Eddy de Rooij Algemeen Bestuurslid

Arie van Westerop Algemeen Bestuurslid

Andre de Jong Algemeen Bestuurslid

Diede Jantjes Algemeen Bestuurslid

Mariska Huisman Algemeen Bestuurslid

OKTOBER 2021

Elk jaar jeugdschaatsen!

WEST-GRAFTDIJK

Contact

Secretariaat IJsclub Algemeen Belang

Kanaaldijk 101

1486MH West-Graftdijk

info@ijsclub-algemeenbelang.nl

embedgooglemap.net